top of page
Fairy Tale
Out-of-Control
Mermaid
Suicide
Made-From-Myself
Serenity-After-War
Burn
Skeleton
Tattoo
Sew-up

Exhibition in Tainan, Taiwan

 Phoenix: Bleeding Heartbeat Collection is inspired by the stories behind everyone, specially women. This collection included ten garments​ and each of them represented one story in a woman's life from childhood to adulthood, showing the tears and love of every stage of lives that everyone could face. The meaning of  'Bleeding Heartbeat' is focusing on the power of live instead of the tortures.

Fashion designer/Curator: Phoenix Yang

Photographer: Mandy Wang, Meng-Ling Lee, Bu-Cheng Liu,

Wei-Cheng Xu, Yi-Hong Lin, Zhong-Di Zheng, Ren-Zhe Chen

Even Planner: Chin-Yu Yao, Xi-Zhou Wu, Yu-Lin Xu

Interior designer: Cindy Lee, Nick Chung

Promotion: Chi-Yun Lee, Jun-Yang Huang, Xiang-Ming Chen

Show director/Choreographer: Yu-Hsin Yu

Models:Ya-Xuan Cai, Yu-Qiao Liao, Yi-Ning Chen, Zi-Ying Liao,

Zhi-Yao Wong, Pei-Ling Ye, Yu-Xuan Zhong, Shi-Han Wu, Yi-Ting Zheng,

Ciao-Wen Zhang, Bao-Ning Du, Yi-Zhen Lee, Ting-Jie Hu, Zhi-Rong Lin,

Yu-Ru Zheng, Han-Yi Lin

MUA: Xiao-Rong Chen,  En-Ya Luo

Photoshoots assistants: Yu-Chun Wu, Li-Xian Peng, Liang-Jun Liu, Yu-Yun Lee, Jian-Fu Liao,

Yuan-Wei Zhang, Wan-Rong Shen, Wei-Jie Hong, Yi-Leng Zhuang, Wen-Yi Chen, Jian-Qing Zheng,

Zai-En Huang, Zong-Tai Jiang, Zhe-Yu Xu, Hong-Xun Zhu

Lighting designer: Cheng Liu, Lian-Rong Chen, Zong-Qi Lee

Host: Mi Zou

Reception: Yun-Xuan Huang, Si-Wei Lu, Cai-Ni Wu,

Qian-Qian Zheng, Yi-Cheng Lin

bottom of page